رد کردن لینک ها

استئارات منیزیم

نام محصول :

استئارات منیزیم

نام انگلیسی : 

Magnesium octadecanoate

فرمول شیمیایی استئارات آلومینیوم :

Mg(C 18H 35O 2)

منیزیم                                                                                           COD : Mg301

Solid Physical form at room temperature
Powder Appearance
White Colour
130-145c˚ Melting point
160 g/l Bulk density
7 (PH-Valur2 c solution in watere)
Max 3 % Watere content
0.5-1.0 Free fatty acid %
8-10 Ash content%
4-3 Mg content%
  1. آرایشی و بهداشتی
  2. پودر های آتش نشانی
  3. افزودنی صنایع دارویی

استئارات منیزیم  عامل روان کننده قالب 

استئارات منیزیم  عامل جدا کننده قرص از قالب 

استئارات منیزیم  عامل آب گریز در پودر های آتش نشانی 

بازگشت به بالای صفحه